Revitalizace Souvlastní a Debrného potoka

V rámci programu  #vracimevodulesu ukončeny další dvě akce revitalizačního charakteru

Státní podnik Lesy České republiky, Správa toků – oblast povodí Labe v listopadu tohoto roku ukončil stavební práce revitalizačního charakteru v pramenné části bezejmenného vodního toku v k. ú. Souvlastní (okres Rychnov nad Kněžnou, Královehradecký kraj) a v části potoční nivy Debrného potoka v k.ú. Nasavrky (okres Chrudim, Pardubický kraj).

Projekt „Souvlastní“ řešil na území CHKO Orlické hory nad osadou Souvlastní revitalizaci v pramenné oblasti bezejmenné vodoteče, která byla z větší části zatrubněna. Cílem této revitalizace je obnovení přirozené funkce vodního toku a přilehlé nivy. Opatření optimalizuje hydrologickou situaci v povodí Zdobnice, zvýší ekologické hodnoty území vytvořením nových biotopů pro podporu biodiverzity a pozitivně ovlivní krajinný ráz.

Realizací opatření dojde ke zpomalení odtoku vody z území, snížení množství splavenin a zlepšení hydrologických podmínek v toku. Realizací došlo k prodloužení délky koryta na stávajících 442 m, a to návrhem meandrů a zpomalení odtoku instalací migračně průchozích prahů a skluzů. Pro zlepšení hydrologické funkce toku a přilehlé nivy na ploše 0,9 ha bylo navrženo 5 vodních ploch umístěných v nivě toku a 6 průtočných tůněk na toku. Pro zvýšení biodiverzity lokality bylo vybudováno broukoviště a v břehových partiích byla navržena výsadba dřevin.

Dále na Debrném potoce na území CHKO Železné hory nad obcí Nasavrky v těsné blízkosti  Země Keltů byla provedena revitalizace části vodního toku a jeho přilehlé nivy. Vodní tok byl v minulém století, v období intenzivních melioračních úprav, směrově a spádově upraven (přeložen ze své přirozené nivní údolnice do úseku podél okraje lesa). Tok neplnil základní hydrologické a ekologické funkce.  Následkem zrychleného odtoku vody z povodí nedocházelo k retenci vody a došlo ke snížení druhové a biotopové diverzity toku a okolí, tj. všeobecné degradaci nivního území. Splaveniny (především sedimenty z okolních lesních pozemků) byly potom unášeny níže po toku až do přírodní památky V Koutech, která se neustále zanáší.

Účelem stavby je vytvoření přirozeného meandrujícího koryta vodního toku o délce necelých 500 m  se sedimentační tůní a obnovení přirozených funkcí toku a přilehlé nivy o ploše 0,9 ha. Na původním korytě bylo vytvořeno 6 hrázek s tůní. V neposlední řadě bylo vysázeno 15 olší. Realizací opatření dojde ke zpomalení odtoku, retenci vody, zachycení splavenin a zlepšení ekologických a hydrologických podmínek v řešené lokalitě. Revitalizační opatření by mělo zmírnit nebo odstranit v minulosti provedené nevhodné zásahy negativně zasahující do přírodního prostředí a funkcí toků a niv.

Stavební práce probíhaly v součinnosti s pracovníky AOPK ČR, a to správy CHKO Orlické hory, správy CHKO Železné hory a regionálního pracoviště Východní Čechy.

Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí v celkové výši 2,354 mil. Kč.

 

Revitalizace Souvlastní, k. ú. Souvlastní


Revitalizace Debrného potoka, k. ú. Nasavrky