Lesní pedagogika

Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.

Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“

Hlavním cílem lesní pedagogiky je výuka dětí v souladu s jejich vzdělávacími programy, prohlubování zájmu veřejnosti o les, zlepšování vztahů člověka k přírodě, přiblížení práce lesníků a vysvětlení významu hospodaření v lese.

Jedním z dalších cílů lesní pedagogiky je, aby lesníci byli ve svém lese zároveň i lesními pedagogy a to z toho důvodu, že dané prostřední dobře znají, mohou o něm vyprávět a předat řadu zkušeností získaných při výkonu svého zaměstnání.

Lesní správy a Oblastní ředitelství východní Čechy spolupracuje s řadou mateřských a základních škol v rámci své územní působnosti. V případě dalších zájemců je možné kontaktovat koordinátorku lesní pedagogiky pro Oblastní ředitelství východní Čechy Ing. Zuzana Neznajová, tel. 724 523 919.