Vliv revitalizace potoka Tichá říčka na okolní ekosystém

Zájmové území leží v jihozápadní části CHKO Jizerské hory na katastrálních územích Janov nad Nisou a Karlov u Josefova Dolu. Zahrnuje blízké okolí toku Tichá říčka, který je pravostranným přítokem řeky Kamenice. Předmětná část již nyní revitalizovaného koryta vodoteče byla v polovině 80. let 20. století melioračně upravena – odvodněna. Jednalo se o dřívější podmáčené a rašelinné louky, dlouhodobě extenzivně obhospodařované a biologicky velmi hodnotné. V poválečných letech jejich hospodářské využití postupně upadalo. V rámci intenzifikace zemědělství byly od 70. let v masovém měřítku odvodňovány zemědělské pozemky. Tato tendence se nevyhnula ani této lokalitě. Projekt odvodnění lokality pod názvem „Odvodnění pozemků Maxov II” měl být modelovým projektem pro meliorace silně podmáčených lokalit v horských oblastech. Výstavba meliorací proběhla v letech 1983-85. Odvodněním došlo k zahloubení původního koryta Tiché říčky s částečným opevněním. Dále bylo provedeno vyhloubení příkopů a jejich propojení potrubními svody s regulovaným korytem potoka. V menším rozsahu byly položeny drenážní řády. Výsledkem odvodnění byl zřetelný pokles hladiny podzemní vody a míry zamokření pozemků ve velké části řešeného území. K podstatnému vysušení došlo zejména na lokalitě Karlov-Podkova.

Monitoring vodního režimu a současně i botanického průzkumu na Tiché říčce probíhá každoročně, počínaje rokem 2008. Na základě výsledků monitoringu a snaze navrátit lokalitě její přirozenou tvář vznikl revitalizační projekt. Ten zahrnoval vytvoření nového koryta přirozených parametrů a několika tůní, dále pak částečně odstavení stávajících melioračních zařízení. K tomuto kroku bylo přistoupeno v letech 2012 až 2013.

Podrobněji řečeno, došlo k vymělčení toku v nivě v délce 223 m. Na trasu revitalizovaného koryta jsou navázány dvě tůně. Celková plocha obou tůní činí 1535 m2 s celkovým objemem zadržené vody 1376 m3. Trasa nového koryta je stabilizována příčnými objekty – kamennými skluzy, které plní funkci výškového rozčlenění nivelety dna. Dalším objektem je zdrsněný skluz sloužící pro napojení koryta revitalizace na vtok do trubního propustku na přilehlé cestě. Celková plocha revitalizovaného území činí 4,32 ha. Stavba byla spolufinancována částkou 1 652 tis. Kč v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Monitoring vodního režimu a současně i botanický průzkum na Tiché říčce probíhal každoročně i po revitalizaci s cílem zhodnotit nový stav a následující vývoj lokality ve sledovaných parametrech. V roce 2018 došlo kromě pravidelně sledovaných parametrů i k provedení zoologického průzkumu.

V závěrečné zprávě je možné konstatovat, že revitalizace z velké části splnila očekávání. Ve sledované lokalitě Karlov-Podkova došlo k jednoznačnému zlepšení vodního režimu a zvýšení hladiny podzemní vody. Dle zoologického zjištění došlo zcela zřetelně k pozitivnímu vlivu na populaci obojživelníků a jiných živočichů, především co se týká jejich početnosti. Jedná se zejména o druhy: čolek horský, ropucha obecná, skokan hnědý, užovka obojková, ještěrka živorodá, slepýš křehký a další. V tůních a revitalizovaném korytě nachází úkryty pstruh potoční či siven americký. Botanický průzkum prokázal, že vymizely původní chudé pcháčové louky, které byly nahrazeny mokřadními typy rostlin. Jelikož se lokalita pravidelně udržuje sečením, v místě se vyskytují i vzácné druhy rostlin např. prstnatec májový, prstnatec Fuchsův, prstnatec Braunův, prha arnika, vemeník zelený, pětiprstka žežulník a další.