Revitalizace potoka Vlčinec v Orlických horách

Státní podnik Lesy České republiky, Správa toků – oblast povodí Labe zahájil stavební práce revitalizačního charakteru v části potoční nivy vodního toku Vlčinec v k. ú. obce Olešnice v Orlických horách (okres Rychnov nad Kněžnou, Královehradecký kraj).

V minulosti nevhodně provedené úpravy na vodním toku, napřímení a opevnění, způsobují zrychlený odtok vody z povodí spolu s pohybem splavenin z narušených partií koryta.

Revitalizační opatření podpoří samovolnou renaturaci, a to pomocí specifických příčných objektů z přírodního materiálu místního původu – kořenových balů společně se spodními částmi kmenů stromů, které jsou umísťovány do toku tak, aby byly maximálně podpořeny požadované procesy.

Cílem revitalizace je zvýšení retence vody v daném území a podpora cenných biotopů s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, jako jsou například bledule jarní, upolín evropský, prstnatec májový a mihule potoční.

Stavební práce probíhají mimo jiné i v součinnosti s pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.