Skuhrovský potok

Skuhrovský potok v obci Rybník

Skuhrovský potok je pravostranným přítokem říčky Třebovky. Stavba se nachází v intravilánu obce Rybník ve spodním úseku toku před zaústěním do Třebovky.

Jednalo se o úpravu koryta vodního toku v délce 195 m, která zvýšila průtočnou kapacitu na Q 5-10 a zajistila stabilitu části koryta toku. Byla provedena stabilizace dna toku 5ks dřevěných stabilizačních pasů, 4ks stabilizačních pasů z vodostavebního betonu s obkladem přelivné hrany zdivem z lomového kamene a 1ks dřevěného prahu o hydrotechnické výšce 0,3m. Dále byl též odstraněn betonový objekt – jalový splav k bývalému náhonu, který významně snižoval průtočnou kapacitu.

Předmětný úsek byl rozdělen do 2 částí: Na úseku I. (152 m) došlo k odstranění překážek z průtočného profilu a bylo provedeno opevnění břehů kamennou rovnaninou z lomového kamene na sucho o hmotnosti kamenů 80-200kg. Na úseku II. (43 m) byl zrušen rozdělovací objekt a bylo provedeno vyzdění nových opěrných zdí z lomového kamene na MC výšky 1,2 – 1,5m.

projektant: MARESA s.r.o., Býšť 260
  autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb
dodavatel: HBAPS, s.r.o. , Březinova 191/13, Liberec
realizace: 2010 – 2011
financování: investice – dotace MZe – PPO
vodní tok: Skuhrovský potok
ČHP: 1-02-02-049
obec: Rybník
k.ú.: Rybník u České Třebové
okres: Ústí nad Orlicí
kraj: Pardubický

Fotografie: