Revitalizace lokality Švábínov a obnova malé vodní nádrže Všesoky

Státní podnik Lesy České republiky, Správa toků – oblast povodí Labe v součinnosti s Krajským ředitelstvím Brandýs nad Labem ukončil stavební práce revitalizačního charakteru na vodním toku Švábina v k.ú. Chlístovice (okres Kutná Hora, Středočeský kraj).

Dne 25.6.2019 proběhlo slavnostní převzetí a otevření dokončené stavby za účasti zástupců Lesů ČR, s.p., zhotovitele a státní správy a samosprávy. Účelem projektu  (obnovy malé vodní nádrže, revitalizace toku a vybudování sedmi tůní) bylo posílení hydrologických, ekologických a estetických funkcí lokality Švábínov. Revitalizací vodní nádrže a zvýšením spektra stanovišť se zajistí navýšení retenční schopnosti a biodiverzity řešené lokality. Opatření příznivě ovlivní zadržování vody v krajině a výrazně sníží dopady sucha.

Dokončené opatření je velmi kladně hodnoceno. Jedná se o zdařilou akci obnovy MVN v rámci programu „Vracíme vodu lesu“.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.