Rekonstrukce Lovětínského rybníka v okolí zříceniny hradu Lichnice byla zdárně dokončena

Lovětínský rybník se nachází v Pardubickém kraji, okres Chrudim, východně od města Chrudim, 3 km severně nad městem Třemošnice v povodí Lovětínského potoka (IDVT 10175515, ČHP 1-03-05-028), který se vlévá ve městě Ronov nad Doubravou do vodního toku Doubrava. Rozloha rybníka je 3,3 ha a objem nadržené vody při normální hladině je 58000 m3. Před rekonstrukcí byla hráz v nespokojivém stavu.

Vodní dílo Lovětínský rybník je umístěno na pozemcích v k.ú. Rudov (okres Chrudim). Nachází se nad národní přírodní rezervací Lichnice – Lovětínskou roklí.  

V rámci rekonstrukce byla navýšena koruna hráze a hráz byla celkově přetvořena do požadovaných normovaných sklonů svahů, včetně opevnění návodní strany hráze kamennou rovnaninou. Zároveň byl opraven výpustný objekt – požerák. Zabezpečenost stability hráze proti případným povodním, včetně funkčních objektů tak byla zvýšena na Q100. Ze zátopy bylo u hráze odstraněno cca. 2 400 m3 sedimentu.

Stavební práce byly zahájeny v druhé polovině roku 2018 a převzaty do konce května 2019, včetně napuštění rybníka, aby mohl plnit i rekreační funkce v letním období. Celkové náklady na stavbu činily 3 341 174,27 Kč bez DPH, z čehož částka 1 630 000,- Kč pocházela z dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR v rámci programu 129 290 – „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. Zbývající náklady ve výši 1 711 174,27 Kč byly hrazeny z vlastních zdrojů Lesů České republiky, s.p..

Realizace stavby byla provedena ohleduplně vůči životnímu prostředí respektujíce podmínky ochrany přírody a specifika území (rekreační využití). Zároveň bylo ponecháno litorální pásmo bez zásahu pro zachování původních mokřadních společenstev. Rekonstrukcí byl zvýšen celkový objem vody v rybníce a hráz je zabezpečena proti povodním, čímž byla prodloužena její životnost. Rekreační využití započalo ihned po napuštění nádrže ke spokojenosti sousedních obcí a vlastníků okolních nemovitostí. Jedná se o opatření ve smyslu programu s.p. Lesy ČR #vracimevodulesu.