Lovětínský potok

Lovětínský potok pod obcí Závratec

Lovětínský potok je pravostranným přítokem Doubravy. Stavba se nachází pod obcí Závratec mimo její intravilán. Realizovaná stavba řešila zajištění stability části koryta toku a ochranu obce Ronov nad Doubravou, ve které se Lovětínský potok zausťuje do Doubravy.

Jednalo se o úpravu koryta vodního toku v délce 905 m, která byla rozdělena na úsek A: ř.km 1,705 – 2,182 : dl. 477 m a úsek B: ř.km 2,182 – 2,610: dl. 428 m.

Pomocí balvanitých skluzů h.v. 0,3m (41 ks) došlo ke zpomalení odtoku vody a ke snížení rychlosti vodního proudu z hodnoty 3,2 na 0,8-1,2 m/s. Došlo k výraznému omezení břehové eroze, snížení průtočné kapacity koryta a ke zvýšení nivelety dna o 0,3-0,7m (původní 1,2 – 1,8m). Navrženými opatřeními byla zvýšena hloubka vodního sloupce za normálních vodních stavů, vytvořeny proudové stíny, tůně a zvýšila se členitost dna, čímž došlo k vytvoření přírodě blízkého průběhu nivelety dna. Úprava koryta toku byla doplněna výsadbou břehového porostu.

projektant: MARESA s.r.o., Býšť 260
  autorizovaná projekční kancelář v oboru vodohospodářských staveb
dodavatel: P O P R spol. s r. o., Vážní 848, Hradec Králové
realizace: 2010 – 2011
financování: investice – dotace MZe – PPO
vodní tok: Lovětínský potok
ČHP: 1-03-05-028
obec: Ronov nad Doubravou
k.ú.: Ronov nad Doubravou, Závratec
okres: Chrudim
kraj: Pardubický

Fotografie: