Potok Fibich – podpora renaturačních procesů

Potok Fibich je levostranným přítokem Olešenky, do které se vlévá v intravilánu obce Olešnice v Orl. Horách. Délka toku Fibich je 1,420 m. Tento potok má dva své levostranné přítoky. Povodí má podhorský charakter, střídají se zde podhorské louky s lesními porosty se svažitým terénem.

Část toku mimo obec byla v minulosti napřímena, zahloubena a upravena podélným opevněním. Území bylo odvodněno systematickou drenáží. Koryto bylo značně kapacitní, docházelo ke zrychlenému odtoku vody z povodí spolu s pohybem splavenin z vyerodovaných partií koryta do intravilánu obce. Za tohoto stavu potok a jeho bezprostřední okolí zcela neplnilo ekologické funkce.

Správa toků na základě požadavků správy CHKO Orlické hory v zájmovém území plánovala revitalizaci tohoto toku. Důvodem pro revitalizaci vodního toku byl právě jeho špatný ekologický stav a snaha o jeho navrácení do přírodě blízkého stavu.  Při revitalizaci mělo původně dojít k rozvolnění koryta vodoteče, jeho vymělčení, vytvoření tůní a zamokřených ploch.

V zájmovém úseku toku však z důvodu přirozené renaturace a vzhledem k bezzásahovým zónám (lokality chráněných druhů rostlin) byly nakonec v jeho nivě vyhloubeny pouze 3 různě velké bezodtoké tůně se stojatou vodou s jednotlivými plochami 132 m2, 158 m2 a 130 m2. Celková plocha jednotlivých tří tůní s násypem pak činí 353 m2, 276 m2, 318 m2 (celkem 947 m2). Do koryta vodního toku Fibich nebylo nakonec zasaženo.

Skupina tůní byla vybudována zvláště na podporu a stabilizaci populací obojživelníků skokana hnědého, ropuchy obecné, čolka horského a čolka obecného. Tůně poskytují ideální prostředí pro rozmnožování těchto druhů. Tůně zároveň budou sloužit i ostatním druhům živočichů a rostlin, významně tak zvýší biodiverzitu zmíněné lokality, která se zásahem zbavila jednotvárnosti pastviny. Lokalita se tak stane celkově atraktivnější.

Na tuto akci Lesy České republiky, s.p. uvolnily finance z „Programu 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky“, který slouží například k financování obnovy a údržby turistických cest a stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek a mnoha dalších aktivit v lesích.

Projektant: MARESA s.r.o., Býšť
Dodavatel: NaturaServis, s.r.o., Hradec Králové
Realizace: 2017 – 2018
Cena stavby: 239 354,-Kč
Financování: vlastní zdroje LČR, s.p. (Program 2020)
Vodní tok / Ř.km.: Fibich / 0,900
ČPH / IDVT: 1-01-03-0420 / 10168199
KÚ: Olešnice v Orlických horách
Obec / Kraj: Olešnice v Orlických horách / Královéhradecký
Fotografie