Bartošovický potok II

Bartošovický potok II – stabilizace a zkapacitnění koryta

Bartošovický potok je pravostranným přítokem Divoké Orlice. Stavba se nachází v intravilánu obce Bartošovice ve spodním úseku toku před zaústěním do Divoké Orlice. Celá zájmová oblast se spadá pod Správu CHKO Orlické hory.

Jednalo se o úpravu potoka v délce 452 m, která byla navržena jako protipovodňové opatření s využitím revitalizačních prvků. Po realizaci koryto vodoteče převede povodňový průtok Q20. Zásady řešení vycházely ze všeobecného požadavku na zachování přirozeného charakteru vodoteče jako významného krajinného prvku. V počátku úpravy v délce 140 m bylo navrženo rozšíření koryta do pravého břehu. Inundační území v tomto místě bylo využito pro situování mokřadu napájeného z hlavní vodoteče. Trasa potoka byla rozvolněna protisměrnými oblouky. Břehy vodního toku byly opevněny patkou z kamenné rovnaniny do 500 kg s vyklínováním. Při úpravě vodoteče byly využity následující objekty. Příčné kamenné prahy s prohloubeným dopadištěm (9 ks) mají členěnou přepadovou hranu a jsou do max. konstrukční výšky 0,20 m. V prohloubených dopadištích a v břehových kamenných patkách v běžné trati byly zřízeny rybí úkryty formou vynechaných mezer (výklenků 0,30×0,20×0,30 m). Koryto toku bylo navíc stabilizováno příčnými pasy ve dně z dřevěné kulatiny po 10 – 15 m (14 ks) a dřevěnými jízky s úkryty pro ryby (12 ks). V neposlední řadě byly vybudovány kamenné schody (7 ks). Pro směrové rozčlenění kynety byly do dna pomístně zapuštěny balvany v nepravidelném uspořádání. Součástí stavby byla také obnova břehového porostu a doprovodné zeleně.

projektant: Ing. Petr Janeš, aut. Ing, Mužíkova 217/13, Hradec Králové
  projektování inženýrských a vodních staveb
dodavatel: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, Brno – Černovice
realizace: 2010 – 2011
financování: investice – dotace MZe – PPO
vodní tok: Bartošovický potok
ČHP: 1-02-01-008
obec: Bartošovice v Orlických horách
k.ú.: Bartošovice v Orlických horách
okres: Rychnov nad Kněžnou
kraj: Královéhradecký

Fotografie: