Kontrola plnění darovací smlouvy

  • LČR jako dárce budou zajišťovat kontrolu správného využití finančních prostředků na základě doložené Závěrečné zprávy obdarovaným.
  • Termín pro odevzdání Závěrečné zprávy k projektu je stanoven nejpozději do 31. 3. následujícího roku po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku), ve kterém byl dar poskytnut.
  • V případě, že obdarovaný průkazným způsobem nedoloží účel nebo hodnotu čerpání, musí dar vrátit dárci ve lhůtě sjednané v darovací smlouvě.